Největší server o homeopatické léčbě

 www.homeopatie.cz

 

 

 

číslo 8, ročník 1995

 

 

 

 

HOMEOPATIE

 

  

M. Norland: Několik úvah o Mercuriu str. 4
D. Goodwin: Případ Mercuria str. 12
F. Treuherz: Malé léky: snaha uniknout str. 18
J. Čehovský: Farmaceuté říkají: Homeopatie je hříšná str. 25
H. Hendrychová: Mercurius nebo Silicea? str. 27
H. Pokorná: Arsenicum album str. 28
J. Čehovský: Merc. - případ počítačové repertorizace str. 31

  


Oznámení:

 

Školení Faculty of Homoeopathy v Praze - leden 96

Nejvýznamnějším představitelem tzv. „anglické školy“ je Londýnská Homeopatická fakulta, instituce, která má jako jediná ve Velké Británii pověření k postgraduálním vzdělávání lékařů. Přednášky budou, již tradičně, pokračovat od 13. do 18. ledna 1996 v Praze v přednáškovém sále IPVZ Budějovická, Praha 4. Některé semináře budou rozděleny do části pro pokročilé a pro začátečníky. Účast přislíbili opět Dr. John English, přednášející homeopatii na Oxfordské univerzitě, a Dr. Russell Malcolm, ředitel vzdělávacího programu na Fakultě. Hlavní témata budou: rozbor  případů zaznamenaných na videu, zkušenosti lékařů, praktikujících  po dlouhou dobu klasickou homeopatickou léčbu, nové poznatky o materii medice, rozbor “živých“ případů, reakce na aktuální podněty posluchačů.  Lékaři obdrží certifikát Homeopatické fakulty, diplom IPVZ a garantuje jej odborná společnost.

Stále existuje možnost přihlásit se, a to až do zahájení kurzu.        Zájemci  zašlou předběžnou přihlášku  na adresu nakladatelství ALTERNATIVA.      Detailní instrukce budou každému zájemci včas doručeny /zhruba měsíc před začátkem kurzu/. Cena šestidenního kurzu 3300 Kč.  Účastníkům může být zajištěno ubytování i stravování v areálu IPVZ.

 

  

 

HOMEOPATIE č. 8.  Čtvrtletník pro klasickou homeopatii, 1995.

Redakční rada: MUDr. Pavel Běleš, MUDr. Zuzana Hankeová, MUDr. Oldřich Chumchal, MUDr. Galina Krejčová, MUDr. Josef Kreml, MUDr. Hana Pokorná, MUDr. Petr Pudil, MUDr. Zuzana Škodová,  MUDr. Radek Růžička, MUDr. Luděk Ryba.

Redaktor Mgr. Jiří Čehovský

Vydává nakladatelství ALTERNATIVA, redakce: Elišky Přemyslovny 380,

156 00 Praha 5, tel.: (02)592301 l.205, tel./fax: (02)4025961

Autorské příspěvky a písemné i telefonické objednávky předplatného přijímá redakce.

Cena jednoho výtisku včetně poštovného je 35 Kč. Objednávku časopisu uskutečníte zasláním ceny čtyř čísel, t.j. Kč 140, složenkou typu C na adresu nakladatelství.

Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha, č.j. NP 1865/1993 ze dne 29.9.1993

© Alternativa, 1995

 

 

 

Editorial

 

Vážené dámy a vážení pánové, milí homeopaté, tímto číslem uzavíráme letošní rok a těšíme se na nový, který nám přinese ještě hlubší poznatky a  další rozvoj naší vědy. Náš čtvrtletník Homeopatie se bude snažit o to, aby měl i nadále na tomto pokroku svůj podíl, spolu s ostatní literaturou, vydávanou v nakladatelství Alternativa. I příští rok budeme informovat o všem, co má pro rozvoj v homeopatii podstatný význam. Říkáme-li „v homeopatii“, máme tím na mysli homeopatii klasickou, vyhovující definici našich Mistrů, metodu léčící duši i tělo.

Přejeme vám i vašim pacientům v roce 1996 mnoho úspěchů a vzrůstající pocit zdraví.

 

Mgr. Jiří Čehovský

 

 

Nezapomeňte si nyní předplatit příští ročník. Předplatné 140 Kč za čtyři čísla zašlete laskavě přiloženou složenkou. Složenka slouží i k předplacení knih dle přiloženého letáku.

 

 

 

 

Oznámení:

 

Hahnemanova nadace ve spolupráci s LOCH pořádají Zimní školu klasické homeopatie. Termín 3.-11.2. 1996. Místo konání: Svratka, rekreační středisko Rojana. Srdečně zveme příznivce zimních sportů a klasické homeopatie. Bližší informace: Hahnemannova nadace, Antonína Slavíka 13, 602 00 Brno; nebo tel.: 05/42217869 - MUDr. Hana Hendrychová nebo 05/41223044  - MUDr. Alice Nováková.

  

Prodám elektroakupunkturní přístroj Vega 702, velmi vhodný pro testování konstitučního homeopatického léku. Cena dohodou, volat na tel. číslo 0361/262328 po 19 hod.

 

 

 

Několik úvah o Mercuriu

 

Misha Norland , RSHom, FSHom

Přeložila MUDr. Ludmila Jiráčková

 

Chtěl bych uvést některé z pramenů příběhu homeopatického léku Mercurius a pokusit se tak přispět k porozumění principu nebo esence léku. Načrtnu některé souvislosti vyvstávající na rozsáhlém plátně, na kterém je vyobrazena naše kolektivní zkušenost. Mezi bohy starověkého Řecka i římského Pantheonu zaujímali Hermes a Merkur významné postavení. Vlastnosti planety Merkur i znamení, kterým vládne - Blíženců a Panny - jsou dobře známé z astrologie: například dvojakost, činorodost, obchod, komunikace, znalosti, u Panny také čistota. Reprezentují transformaci a přeměnu, princip života jako takového a jsou zosobněním a metaforou alchymistického zpracování rtuti. Je zajímavé, že prostředky, používané v homeopatii, jsou Mercurius solubilis (rozpouštějící, rozpustný) a Mercurius vivus (žijící, živý). Rtuť je opravdu rozpouštějící se kov, je tekutá a tedy, v tomto smyslu, živá. Lze tu snadno najít témata rozpouštění forem a smrti, ale v protikladu k tomu i témata nového začátku a života. A to bych rád ukázal.

 

SOLI

 

Rád bych uvedl hned zpočátku, že když budu mluvit o rubrikách a symptomech, nebudu dělat rozdíl mezi jednotlivými zkouškami léku Mercurius vivus a Mercurius solubilis. Obě vykazují téměř shodné fyzické symptomy, s výjimkou určitých komplementárních symptomů mysli, což je jmenovitě pomalost ve vyjadřování u léku Mercurius vivus a uspěchanost u léku Mercurius solubilis (srovnej Allenovu Encyklopedii čisté Materie mediky). Lidé, pro které je Mercurius similimum, mají typicky hlubokou potřebu komunikovat, mluvit, sdružovat se, ačkoli se často mohou cítit v nepohodě (viz Bludy, obklopen nepřáteli), mohou vypadat jako nesdílní a přejí si, aby se dostali z toho pekla.

Mercurius solubilis Hahnemanni je směsí amid-dusičnanu rtuťnatého, rtuti a oxidu rtuťnatého. Chemik Hahnemann jej syntetizoval ještě před svým objevem léčebného umění homeopatie jako náhradu za leptavé soli rtuti, které se tehdy používaly. Jak vysvětluje Clarke, „lék (Mercurius solubilis) byl okamžitě přijat v mnoha zemích díky svému mnohem mírnějšímu a účinnějšímu antisyfilitickému působení.“ Dusičnany jsou spojené s  růstem rostlin, jsou součástí většiny průmyslově vyráběných hnojiv, přispívají k bujnému a rychlému růstu a jsou obecně příkladem expanze. Jejich oxidační vlastnosti vyvolávají explozi většiny výbušnin. Střelný prach obsahuje zhruba 73% dusičnanu draselného. Charakteristická uspěchanost léku Mercurius solubilis se dá pravděpodobně vysvětlit přítomností dusíku. Podobně má ve svém obraze spěch, rozšířenou představivost, anticipační úzkost a bludy zvětšených částí těla lék Argentum nitricum, nebo charakteristickou zmatenost, bludy a pocity zvětšení, návaly krve a pulsující pocity v  hlavě, srdci a celém těle lék Glonoinum, vysoce výbušný nitroglycerín.

 

KOV

 

Rtuť je jediný kov, který existuje při pokojové teplotě v tekutém stavu; této vlastnosti se využívá při výrobě teploměrů, tlakoměrů a mnoha dalších měřících přístrojů. Kent popisuje pacienta, který potřebuje Mercurius jako lidský barometr. Clarke píše: “ Pojmenování tohoto kovu po vrtkavém božstvu je velice příhodné. Slouží nám v barometrech a teploměrech, a z lidí, kteří jsou pod jeho vlivem, dělá také barometry a teploměry. (Elektrikář, který musel po určitou dobu často pracovat s rukama ponořenýma do nádob naplněných rtutí, nesnesl poté ani nejmírnější ránu elektrickým proudem, i  když předtím mu nevadily ani silné elektrické výboje.)

V tom spočívá jedna z velkých charakteristik léku: tak jako je teploměr citlivý na změny teploty v obou směrech, stejně citlivý je i pacient Mercurius. Ostatní léky reagují převážně buď na teplo nebo na chlad, Mercurius na oboje - zhoršuje se teplem i chladem.“ George Vithoulkas píše: „základní ideou je, že tu je nedostatek reaktivní síly spojený s nestabilní nebo neefektivní funkcí.“ Všichni známe vlastnosti kovové kuličky, kterou zmiňuje Kent a Clarke jako indikátor teploty v teploměrech. Když praskne ampulka teploměru a rtuť dopadne na zem, myriáda kovových kapiček se rozstříkne na všechny strany. Víme z klinických zkušeností i z analogie, že pacienti, jejichž lékem je Mercurius, živoří, když jsou pod fyzickým nátlakem, a procházejí duševním utrpením při skutečném nebo jen domnělém útoku. V  Syntetickém repertoriu je Mercurius uveden v 55 obecných rubrikách pro zhoršení a jen v 7 rubrikách pro zlepšení!

Další legendární aspekt rtuti spočívá v její ochotě ke slučování. Tato vlastnost se extenzivně využívá při extrakci zlata z málo výnosných rud. Kdo měl smůlu a upustil zlatý nebo stříbrný prstýnek do rtuti, mohl tento jev sám pozorovat. Znají to i lidé, kteří trpí chronickou otravou rtutí z amalgamových výplní. Proto je rtuť jeden z nejsilnějších anorganických jedů. Má schopnost rychle se vázat na organické molekuly. Do lidského organizmu se dostává zkoncentrovaná v potravních řetězcích - z ryb a živočichů žijících ve znečištěném životním prostředí. Můžeme ji také vdechovat se vzduchem znečištěným výfukovými plyny - z tuhého do kapalného stadia přechází už za pokojové teploty a stejně snadno přechází i do plynného stavu. To nám může připomenout mytologickou postavu Herma, který se projevil jako posel bohů už v útlém věku tří dnů. Proměnil se v mlhu, proklouzl pode dveřmi své komnaty a na druhé straně se vrátil do své podoby, ukradl Apollónovy jalovice a obětoval je bohům na Olympu.

Ale vraťme se k toxickým účinkům rtuti. Projevují se ulceracemi a nekrózami. Když dopadne kapka rtuti na povrch kovu, k němuž má afinitu, „vpije se“ do něj; oblast kontaktu zpočátku zkapalní, pak „zvředovatí“ a nakonec se rozpustí. Mercurius je syfilitický lék par excellence. Dobře známe rozpadlou nosní přepážku u starých syfilitických pacientů, a odtud dostaneme symptom „tahá svůj nos po ulici“ a „bere lidi za nos“. Základním sdělením je smrt jako důsledek nekrózy. Klíčový patologický proces může být vystižen slovem dekompozice. Clarke píše: „Naše generace si stěží umí představit spoušť, kterou způsobila léčba rtutí v době, kdy byla rtuť považována za nezbytný lék na syfilitická gumata u všech případů, i když se nedalo doufat ve zlepšení. Motto „ve slinění je záchrana“ říká všechno... Pro lepší představu, jaká praxe byla součástí všeobecné rutiny až do nedávné doby, cituji z knihy Bransbyho Coopera First Lines of Surgery, 6.ed., s.348:

Rtuť působí na některé jedince jako jed(!): jsou stiženi srdečními palpitacemi, třesem končetin, obtížným dýcháním a nepravidelným pulsem. Pokud se takové obtíže objeví u člověka, který pracuje s rtutí, soudíme, že tento kov skutečně vyvolává zhoubné účinky na systém(!). Zesnulý doktor Pearson zaznamenal, že v době, kdy bylo zvykem podávat rtuť, dokud pacient nezačal slinit, každoročně zemřelo v nemocnici Lock náhle několik takto léčených pacientů. Nejprve byli postiženi příznaky, které jsem už uvedl, a  při pokusu o sebemenší námahu náhle zemřeli. Doktor Pearson zkušeností(!) došel k tomu, že příčinou smrti je zhoubný vliv rtuti na konstituci, a  pro takto vyvolanou poruchu organismu navrhl název rtuťový eretismus.

 

MYSL

 

Symptomy mysli odrážejí fyzickou patologii. Mercurius je jediným lékem v rubrikách „bludy, domnívá se, že se něco živého plazí v noci do úst“ a „něco živého se plazí v noci do vaginy“ - to odpovídá stavu mrtvého těla ve „věčné noci“ rakve. Jiný jedinečný symptom „blud, tělo tvořené sladkostmi“ může být z tohoto pohledu interpretován jako charakteristický nasládlý a hnilobný pach smrti, a ovšem také tak, že sladké věci přitahují mouchy. Některým pacientům Mercurius se vybavují představy muších larev a/nebo výkalů. (Mercurius a Veratrum jsou pojídači výkalů v Materii medice!) Měl jsem pacienty, které jsem léčil pouze Mercuriem v různých potencích, a ti měli z takových věcí patologickou hrůzu, a nebo měli opakované noční můry, ve kterých se objevovaly podobné představy. Mohou být znechuceni životem a hnusit si i sama sebe podobně jako Lac caninum. A  tak, aby přežili, mohou zaujmout strategii útěku; unikají, buď jsou opravdu „na útěku“, nebo odlétají ve své fantazii na merkurovských křídlech do světa snů. Měl jsem jednu pacientku, předepsal jsem jí Lac caninum, ale to ji pouze zlepšilo. Po celé dětství ji zneužíval její starší, patologicky žárlivý sourozenec-dvojče (později byla i sexuálně zneužívaná). Ukázalo se, že Mercurius byl pro ni bližší similimum. Přála si být pohádkovou bytostí, odletět pryč od toho, co popisovala jako „mrtvý svět mého porušeného já“. Takový stav mysli nám pomůže porozumět tomu, co Margaret Tylerová nazývá „vnitřní podstatou léku“.

Už v časných stadiích fyzické patologie očekáváme symptomy spojené s  hnilobou a rozkladem, jako je hojné a zapáchající slinění, nepříjemné pocení, otoky žláz, nehojící se vředy, dysenterické, krvavé stolice, které jsou často provázeny mentálními symptomy, jako je odpor nebo nepřátelství. Pokud je v první řadě postižená psychika, pacient může pociťovat impulsy poškozovat věci, aby ovládl pronikající pocit znechucení a zla v sobě. Hermes jako Psychopompus měl jedinečné postavení mezi olympskými bohy. Vstupoval do podsvětí a provázel duše zemřelých. Jeho pas do Hádova království nese merkurovský symbol pro schopnost proměny - jinými slovy Hermes je schopen slučovat se s rozdílnými a protikladnými stavy a vlastnostmi, a  stejně lehce vstupovat do všech aspektů života i smrti.

V Repertoriu pod heslem Bludy najdeme Mercurius v 70 rubrikách; většina z nich má vztah ke zločinu, nepřátelům, zranění, nebezpečným zvířatům, znetvoření a zlodějům, zatímco rubrika „utéci, snaží se“ opět ukazuje na nestabilní a paranoidní stav mysli. Vnitřní motivy pronásledování a destrukce se navenek projevují jako impulsy k ničení. Jakýkoli setrvalý stav vnitřního bytí, jakýkoli zamrzlý stav psychiky je kompenzován převráceným, protichůdným postojem vůči světu. Vnější protikladná činnost nebo fasáda je ochranou pro stav nitra.

Když silné výbušniny nahradily střelný prach, hledala se dostatečně třaskavá rozbuška a byla objevena třeskavá rtuť. V současné době se mluví o atomové bombě, která by mohla mít rozměry balíčku cigaret. Mohla by být vyrobena s použitím červené rtuti. Je to slitina rtuti a antimonu, silně obohacená neutrony a tudíž vysoce štěpitelná, kterou lze získat umístěním výchozí substance v jaderném reaktoru. A tak vidíme, že sloučeniny rtuti vstoupily do zbrojního průmyslu, ačkoli je zajímavé, že až za dost dlouhou dobu poté, co se objevila na Západě syfilis. Můžeme si také povšimnout další shody - je prokázané, že léčitelství staré školy využívalo solí rtuti v boji proti zlým a špinavým nemocem. (Srovnej rubriku přidanou do nového Kompletního MacRepertory „Stále si myje ruce“.) Clarke píše: „Při výběru rtuti jako léku na syfilis měli staří praktikové do jisté míry pravdu, ale nevěděli, jak ji podávat. Mercurius do určité míry odpovídá příznakům syfilidy, takže mnohé nepochybné případy otravy rtutí experti diagnostikovali jako syfilis. Jsou postiženy kosti, žlázy a kůže. Zánět vede k induraci, indurace k ulceraci. Mercurius přesně odpovídá skutečnému Hunterovu šankru.“

Syntetické repertorium uvádí jedenáct podrubrik k hlavní rubrice „zabít, chce“, ve kterých se vyskytuje Mercurius. Často se v nich objevují nože a  žiletky. Ve světle tohoto syfilitického stavu můžeme porozumět, proč je Mercurius jediným lékem uvedeným výrazným písmem v rubrice „anarchista, revolucionář“. Objevuje se také v: „morální cítění, nedostatek; zločinec, dispozice k, bez výčitek svědomí“. Takový stav mysli odpovídá samozřejmě až pokročilému stadiu patologie, a nebývá obvyklý u pacientů, kteří přicházejí do ordinace. Soudím, že někteří politici by pravděpodobně potřebovali Mercurius. Rozhodně se uvedené tendence mohou projevit v nepříjemných snech. Některé z nich ukazuje následující tabulka:

 

1.   MYSL; SNY; pokousán; zvířaty

2.   MYSL; SNY; krev; zmrzačený zůstává

3.   MYSL; SNY; kanci, divocí

4.   MYSL; SNY; mrtvá, těla

5.   MYSL; SNY; odporné

6.   MYSL; SNY; psi

7.   MYSL; SNY; psi; pokousán, že je

8.   MYSL; SNY; tonutí

9.   MYSL; SNY; oheň

10. MYSL; SNY; povodeň

11. MYSL; SNY; děsivé

12. MYSL; SNY; příšerné

13. MYSL; SNY; zavražděn, že bude

14. MYSL; SNY; hádky

15. MYSL; SNY; revoluce

16. MYSL; SNY; hýření

17. MYSL; SNY; zloději

18. MYSL; SNY; střelba

19. MYSL; SNY; polykání špendlíků

20. MYSL; SNY; voda; nebezpečí z

21. MYSL; SNY; voda; padá do

22. MYSL; SNY; voda; záplava

 

Rubriky 22

Merc celkem 26

 

Dalším rysem, s kterým se často setkáte v ordinaci, je pocit viny a studu. Může být spojen, podobně jako u léku Aurum, s hlubokým sebepodceňováním, pocitem selhání a zhnusení sebou samým. To dosvědčuje tabulka souvisejících rubrik mysli:

 

1.MYSL; BLUDY; škoda; že udělal

2.MYSL; BLUDY; zločinec, že je

3.MYSL; BLUDY; zločin, jako by spáchal

4.MYSL; UTÉCI, snaží se; zločin, strach, že spáchal

5.MYSL; ÚZKOST; ze svědomí

6.MYSL; NEKLID, nervozita; ze svědomí

7.MYSL; VÝČITKY

8.MYSL; VYČÍTÁ, sám sobě

 

Rubriky 8

Merc. celkem 11

 

A pocit, který je spojen se sebeodsuzujícím postojem:

 

1.MYSL; BLUDY; peklo; trpí muka z, aniž by dokázal vysvětlit

 

Pacient, úspěšně léčený Mercuriem, popsal své pocity opuštění a izolace těmito slovy: „K mým nejhorším nočním můrám patří sen, že jsem v pekle, naprosto opuštěný a zavržený, a nablízku není nikdo, kdo by mi pomohl.“ Jeho nejhlubší strach byl strach ze šílenství. Bál se, že ho popadne zuřivost, a pak každého umlátí k smrti. Úlevu nacházel v poslechu hudby. V průběhu léčby se patologie posunula z psychické na fyzickou úroveň: objevil se u něj odporný zápach z úst a skvrnitý, špinavý jazyk. Měl jsem několik pacientů Mercurius, kteří vypovídali o pocitech opuštěnosti. Známá rubrika „Bludy, nepřítel, každý je“, nám pomůže porozumět, že jediným bezpečným útočištěm je být sám.

Už jsem uvedl, že téma Mercuriu souvisí s jedinečnými vlastnostmi rtuti: je to tekutý kov, s tendencí k tvorbě sloučenin. Z těchto znaků lze snadno vyvodit pojmy jako nestabilita, proměnlivost, nekróza a rozklad (konečná přeměna života ve smrt). Pacienti Mercurius (aby ovládli svou pohyblivost, nejistotu, útok a rozklad) si mohou vypěstovat preciznost a pedantství; tím naplňují svou prvořadou potřebu stability. Je to jejich strategie přežití. Příkladem je fanatická pozornost k detailům, která se může projevit jen v jednom aspektu: například v čistotnosti a hygieně, nebo v perfekcionismu v  oblékání. Ale může jít o extrémní svědomitost v maličkostech v jakémkoli ohledu.

Mercurius potřebuje stabilizovat svoji formu. V tom spočívá jeho nepřátelský homeopatický vztah vůči léku Silicea. Silicea je příkladem mnoha aspektů formy (a patologie, na kterou se předepisuje, je „nedostatek pevnosti“), a to platí i pro ostatní prvky této skupiny periodické tabulky: Čtyřvazný uhlík, strukturální prvek živé hmoty. Jeho formou je diamant, nejtvrdší minerál, jeden z krystalů, které velice účinně rozkládají světlo na jednotlivé elementy, na třpytivé spektrum duhových barev. Křemík, látka, na kterou se zaznamenává elektronická podoba počítačové řeči. Jeho krystal je srdcem elektronických hodin odpočítávajících ubíhající čas na zápěstí i na nočních stolcích milionů lidí. Ve formě oxidu křemičitého je zastoupen ve většině hornin zemské kůry, kterým dodává tvrdost a odolnost. Germanium, první polovodič a elektronický čip (počáteční zkouška léku, kterou prováděl Jeremy Sherr, prokázala ochromující dyslexii a únavu - patologii beztvarosti. Cín, nejkrystaličtější z kujných kovů, který spolu s mědí tvoří nekorodující bronz a který dodává strunným nástrojům jasný zvuk. V patologii se uvádí jako lék pro vyčerpání a slabost zvláště v hrudi, centrální tělesné dutině obsahující srdce a plíce. V alchymii má spojitost s planetou Jupiter, symbolem dobročinnosti, hojnosti a schopnosti transcendence malého ega do obrazů a forem duchovní zkušenosti. A nakonec olovo - Plumbum, související s mytologickou a astrologickou postavou Saturna, zastánce forem a nepřítele rozletu. Plumbum, a to je význačné, stojí na přechodu k radioaktivním prvkům. Má nejvyšší hustotu ze všech kovů, je to nevodič, pohlcuje vlnění, teplo, zvuky i částice vznikající radioaktivním rozpadem (to nám připomíná, že Saturn požírá své děti, aby zabránil narušení starého pořádku a  sociálních forem). V toxických koncentracích snižuje vodivost nervů, což vede k paralýzám a svalovým atrofiím. Třes, charakteristický pro patologický stav Plumbum, je téměř shodný s třesem u léku Mercurius. A Plumbum Mercurius jsou hlavními léky u Parkinsonovy choroby.

Pacienti, kteří potřebují Mercurius solubilis (dříve než patologie postoupí k paralýzám) mohou mít pocit, že je něco žene do chvatné činnosti. Často uvádějí, že se cítí nejživější tehdy, když se může plně projevit jejich rtuťovitá jiskra, ve chvíli, kdy mohou předvést nějakou schopnost: při rychlostních závodech, soutěživých sportech, v debatě nebo diskusi. Už jsem uvedl, že určití politici by byli potřebovali Mercurius. Jistě je vhodné, aby se mluvčí společnosti chopili pozitivních kvalit, jejichž příkladem je Hermes, božský posel a „zhmotnili“ je (bůh Merkur byl patronem obchodníků - pro ně je dar výřečnosti velmi důležitý, a lék Mercurius má výraznou afinitu k hrdlu). Jako poslové bohů mohou být takoví politici dobrodiním pro lidstvo, ale říká se, že „moc korumpuje (výstižné pro Mercurius) a absolutní moc korumpuje absolutně“. Věřit, že jsem Bůh, je vrcholem arogance!

V časopise Relating napsala Liz Greene, že „rtuť je poslem Slunce, a zatímco Slunce je symbolem podstaty, rtuť je symbolem těch funkcí, které nám umožňují poznat podstatu.“ Revolucionář musí mít jasnou vizi, aby se mu podařilo uskutečnit nový začátek (rys merkurovského vlivu známý z astrologie). Když jsou prostředky násilné, jak to v revoluci bývá - tvrdí se, že „účel světí prostředky“, pak prostředky musí sloužit novému konci: základní, podstatné „pravdě“.

Mercurius, největší antisyfilitický lék, dokonale odpovídá fázi plánování a bojové fázi válečného konfliktu (ale nemusí být vhodný pro důsledky válečného pustošení, kde je v popředí akutní strach. Tam bývají častěji indikovány léky jako je Stramonium nebo Opium). Astrologové rozeznávají v průběhu nepřátelských srážek i motivy marsovské, uranovské a plutonské! Radioaktivní prvky daleko předstihují rtuť na stupnici toxicity. Uranium metallicum a Plutonium, které nesou jméno po vnějších planetách, musí být ještě vyzkoušeny, ale bezpochyby ponesou některé ze společných znaků těžkých kovů. Pravděpodobně se uplatní v léčbě rakoviny. Je pozoruhodné, že Merkur je planeta ležící nejblíže k radioaktivnímu Slunci. Jeho základní funkce spočívá v přenosu sluneční vitální síly, zvláště její mentální složky. Ta může sama sebe vyjádřit ve zdravé podobě jakožto vize plné inspirace, nebo naopak bude destruktivní, a bude vyjadřovat protispolečenský záměr.

Nakonec stručné shrnutí: pacient, který odpovídá léku Mercurius, se užírá zevnitř; tak jako mrtvola stravuje sebe sama od hnijících vnitřností ven k periferii; je to provinilý zločinec; je to pojídač výkalů, plný znechucení a nenávisti sám k sobě, ten, kdo je v pekle, kdo je obklopen nepřáteli, kdo bojuje nebo utíká, kdo je uveden v 55 rubrikách zhoršení a nebo - pokud je kompenzován a funkční - lpí na dogmatech a pevném řádu (navrhl bych, aby byl Mercurius přidán do rubriky Monomania). Na všechno v přírodě se dá nahlížet ze dvou stran. V případě Mercuriu jsou tyto dva aspekty symbolizované bílou a černou, hadem ovíjejícím Merkurovo žezlo, hůl, která je znakem lékařského stavu. Portrét léku Mercurius, odvozený z toxikologických zkoušek a provingů, je portrét patologické, odvrácené tváře posla bohů. Ten je ale také nositelem čistého světla pravdy a života - životního principu. Stejně jako může rtuť podlehnout rozkladu, může se také povznést, pozvedajíce ducha humanity ze špíny k čistotě. To všechno může díky své povaze, jejímž základem je kapalný stav a ochota ke slučování - díky schopnosti vstupovat do opačně polarizovaných kvalit, a tak získávat zkušenosti z obou polarit. A proto lidé Mercurius mohou stoupat vzhůru, mohou přehrávat život posla bohů a být velkými komunikátory principů života a  smrti. Z praxe je známé, že merkurovské osobnosti mohou být plné překypujícího životního entuziasmu, plné touhy vytvářet hluboké a důvěrné vztahy s lidmi a celou společností. Často si ponechávají dětské kvality. Hermes je vyobrazován jako mladý muž s křídly na patách, zatímco ostatní bohové se malují starší a moudřejší. V Kentově Repertoriu je Mercurius jediným lékem v rubrice Předčasná zralost. Z merkurovských lidí, obdařených zdravým jádrem, vyzařuje něco, co připomíná okřídlené božstvo, posla, navazujícího téměř okamžitě vztahy, předčasně vyzrálého, dravého, s medově sladkou řečí. Takoví lidé velmi dobře reagují na jakékoli podněty. Mají stále „vysunuté antény“. Často jsou ve své rodině nebo ve společnosti považováni za baviče, herce a performátory, velmi obratně dokážou zaměstnat spoustu lidí. Tyto aspekty osobnosti Mercurius jsou velice dobře patrné u dětí (ale i  děti mohou žít životem na „odvrácené straně“, a zvláště v období adolescence!)

 

 

Misha Norland, RSHom, FSHom je ředitelem Homeopatické školy, má praxi v Devonu.

Přednášel v tomto a v minulém roce též v Praze a v Brně.

 

 

Případ Mercuria

 

Diane Goodwin

Převzato z časopisu The Homoeopath,  přeložila MUDr. I. Jebavá

 

Žena, narozená 8.10.1950

Povolání - politická aktivistka

1.konsultace 27.10.1992

2 děti - syn 7 let, dcera 22 let

Současné problémy - trvalá sinusitis, astma

 

Anamnéza  - „Narodila jsem se normálně. Moje matka byla atletka. V 18ti měsících jsem měla potíže s mandlemi a měla jsem mononukleózu celý rok. Do 6ti let jsem chytila každou dětskou nemoc. Vzpomínám si, že jsem měla bolesti v krku a za levým uchem  zvětšené uzliny. Vždycky jsem se zhoršila, když jsem byla uhoněná. Na střední škole jsem si podvrtla koleno, zničila si chrupavku a zlomila kostrč.“

 

Dýchání - „Když jsem byla těhotná s Catherine, vyvinula se u mne dýchavičnost a ta byla diagnostikována jako astma. Vzniklo to po infekci - zánětu průdušek.  Po Catherine jsem ještě 1x potratila, pak jsem se vrátila do Skotska a bojovala stále s nachlazením, kašlem a rýmami. Těžko se držím v  tempu a mám velký strach z vyčerpání. Vždycky zbělám, nebo zežloutnu a  musím jít do postele. Vyčerpání může trvat i celé měsíce. Do listopadu jsem obyčejně v pořádku. Pokud přežiju listopad, podaří se mi přežít do března nebo dubna. Vždycky je mi líp s Finlayem na západním pobřeží, tam mne astma nedrží. Kvůli astmatu jsem musela přestat běhat i dálkové tratě. Pořád mi tečou hleny z nosu a tak nemůžu zpívat. Ráda zpívám. Poprvé mne to chytlo v Londýně, když mne poprvé George rozlobil. Cítila jsem knedlík v krku a jako by mně někdo držel. Křičel na mne „Proč nejdeš a  nepověsíš se ?“

Měla jsem Finlaye v roce 1985. Po jeho druhých narozeninách jsem znovu otěhotněla. Nedokázala jsem se s tím vyrovnat a potratila jsem. Měla jsem celou rodinu, mohla jsem se s tím vyrovnat. Taky jsem měla bradavice na genitálu, ty jsem si nechala odstranit zmrazením a taky mor mého života, stále se vracející afty.“

 

Alergie - „Jsem alergická na mléčné výrobky, hovězí a kočky. A většinu jiných běžných věcí. Dostanu sennou rýmu a když jím sýr, mám pocit, že mám v nose nůž. Moje alergie jsou čím dál prudší. Poprvé jsem měla alergickou reakci ve 14ti letech, právě po pubertě, při plavecké soutěži jsem měla reakci na chlor.“

 

Mysl - „Naše rodina - to je stálé bojiště. Rodiče spolu nevycházeli. Když mi byly 4 roky, uvědomila jsem si, že mne otec nemá rád. Byl velký tyran a  miloval jen mou mladší sestru. Jsme velká rodina, moje dvě mladší sestry jsou mi blízké, ale ty starší a můj bratr ne. Moje nejstarší sestra se mnou nemluví. Maminka mi byla blízká do 17ti let. Když mi bylo 14 let, všechno se zhoršilo. Moje matka chtěla, abych odsoudila otce, ale pak se oba ode mne odvrátili. Do 17ti let mne otec často bil a dělal mi opravdu problémy, byl hrozný, nedokázala jsem se soustředit, vyrovnat se s tím, přestala jsem mít vyznamenání. Pokusila jsem se pomoci matce, diagnostikovali jí schizofrenii, ale myslím, že to byla spíše maniodepresivita. Můj otec byl velmi nadaný. Teď se nám daří dobře, ale bez jeho pomoci bych se z toho nedostala. Nakonec jsem se vdala, abych se dostala z domu, ale když jsem opustila svého prvního manžela, neznal se ke mně. Přesto jsem pořád věděla, že by mne otec kontaktoval. Rodiče se rozešli, když mi bylo 23 let, hlavně proto, že matka byla alkoholička. Tenkrát se má druhá sestra obrátila proti mně a  rodičům. Věděla jsem, že jsem se neměla vdávat. Byla jsem nezralá a nejistá. Myslela jsem si, že dokážu vytvořit rodinu, kterou jsem potřebovala jako podporu. Neopustila jsem manželství hned, ale až po 18ti měsících a vrátila jsem se do Skotska jako matka samoživitelka. Vrátila jsem se k učení ve škole a pak jsem se znovu vdala. Otěhotněla jsem a čekala Finlaye. Porod byl lehký, ale Finlay vůbec nespal. Můj vztah s Robertem se změnil z ráje v  peklo. Finlay nespal a Robert se mi odcizil. Začala jsem se zabývat kampaní proti Černobylu. Chtěla jsem změnit své prostředí. Nedokázala jsem žít na zemi bez toho, abych se pokusila věci změnit. Od 17ti let jsem trpěla depresemi. S nikým jsem o tom nemluvila. Můj manžel v Londýně to proti mně použil, aby mi vzal Catherine.“

 

Generálie - „Jsem zimomřivá a hodně se třesu, potřebuji mít v posteli termofor. Když spím, teplota se mi zvýší a zpotím se. Mám úzkostné sny, že když usnu, spadnu do černé díry.“

 

Zažívání - „Mám žaludek na vodě a pořád musím chodit na záchod. Ve střevech  mám pocit vyškrabání. Když mám napětí, mám pořád plynatost a  potřebuju jít na záchod.“ Averse k masu, při menstruaci touží po čokoládě.

 

Menses - „Od potratu hodně nepravidelné. Mám menstruaci po třech týdnech, ale nikdy nevím přesně kdy. Na zevní straně dělohy mám myomy a  od pasu dolů dokážu otéci jako balon.“

 

Zeptala jsem se, co si pamatuje mezi 14. a 17. rokem. „Na základní škole ve 4.třídě jsem byla v té horší půlce třídy . Pamatuju se, jak mi otec říkal, proč nejsi v té první. Měla jsem problémy s aritmetikou a otec byl přesvědčený, že jsem hloupá. Byla jsem dobrá ve všem, kromě aritmetiky. Musela jsem závodit, plavat, nepřemýšlela jsem o tom, ale musela jsem být nejlepší, jako moje matka, která byla mezinárodně uznávaná atletka. Nemáte moc na výběr, musíte se chovat k lidem hezky. Šla jsem do politiky, protože to bylo potřeba, mám hrozný smysl pro povinnost. Teď mám víc sebevědomí, donutila jsem se překonat skoro každou překážku. Kdybych jenom věděla, co vlastně chci. Ráda bych věděla, jestli dokážu vzít nějaké zaměstnání a uspět v něm. Když jsem na severu, zdá se mi všechno jednodušší, když se toulám po kopcích. Chtěla bych jet ven a prozkoumat svět. Můj smysl pro povinnost mě drží v Edinburghu - ve Vigilu. Celý život jsem byla rozumná. Hodný holky se nezapletou s takovýma, jako jsou ve Vigilu. Chtěla bych mít někoho, kdo se do mne vášnivě zamiluje. Nenávidím svou bezcílnost. Když jsem na dně, cítím se v pasti - v tom nekonečném kruhu bez úniku. Rodina mi opravdu udělala ze života zmatek. Už vím, co mne dělá tak zranitelnou. Moje nejstarší dcera, o které nechci mluvit. Museli jsme ji poslat pryč do Londýna , protože skoro zničila naši rodinu. Byla to taková úleva, když odešla. Navštěvovala jsem Glasgowskou homeopatickou školu několik let. Byla jsem vyšetřena a předepsali mi Natrum muriaticum 1M a Ignatia 1M, taky Milk 30, Cat Hair (kočičí srst) 30 a 5 let jsem užívala Mixed Pollen (smíšený pyl) 30. To bylo už víc jak před třemi roky. Teď už mám zase ucpaný nos, ale ještě před 14ti dny to bylo výborné. Měla jsem žaludeční potíže a začaly mi měsíčky, aspoň ty byly  tentokrát pravidelné. Teď se cítím, že jsem stabilizovaná. Bylo mi těžko a ani Finlayovi se nedařilo dobře. Teď už se na minulost dívám jinak. Cítím se vyrovnaná a začínám právě užívat života.  Nejlepší je, že se mi zlepšilo astma a začala jsem zase zpívat. Musím na  tom pracovat, ale já jsem vytrvalá. Mám v sobě jistotu, že jsem se už odrazila.“

 

Analýza - Vidíme zde případ se spoustou chronických fyzických potíží bez nějakého opravdu určitého charakteristického symptomu a dále životní příběh.  Ptáme se, proč se patologie u této ženy vyvinula právě takto a co v jejím příběhu nás přivede k něčemu logickému a tím i k léku. Je jasné, že byla nemocná od útlého věku. Potíže s mandlemi od 18ti měsíců a anamnéza bolesti v krku. Mononukleóza. Je zřejmá slabost v dýchacím a lymfatickém systému. Jak vyrůstala, chronická infekce  postoupila  do plic a do rozmnožovacího systému - myomy, afty, bradavice. Astma se vyvinulo, když byla těhotná a po létech přišly i gynekologické potíže.

Teď se podívejme na mentální obraz. Její rodina je bojiště a postavili ji doprostřed konfliktu jako soudce, a když rozhodla, hodili ji přes palubu. Její otec je tyran a týral ji fyzicky i psychicky.  Její matka byla mezinárodní atletka a alkoholička. Je skutečností, že po celý svůj život nedokázala naplnit očekávání své rodiny. Nebyla mezi prvními ve třídě, nebyla hodná. Ona sama ví, že dělá,  co může, aby neselhala úplně, ale když je s rodiči, je se svým životem nespokojená. V manželství a s dětmi je nešťastná. Svět ve kterém žije, je opravdu riskantní místo. Jsou zde problémy se životním prostředím, politické hrozby a ona se aktivně snaží to změnit. Chce se toulat po kopcích, objevovat svět. Teď jí vadí, že nemá žádný cíl.

 

V případech, jako je tento, musíme vzít v úvahu nejen zjevné onemocnění na fyzické úrovni, ale i charakteristickou totalitu a to, jak je vyjádřena na mentální a fyzické úrovni. Vyvolila jsem tyto dvě rubriky:

 

1. Mysl. Nespokojená, neuspokojená se vším.

2. Mysl. Toulat se, má touhu.

 

Cítila jsem, že nejlépe vysvětlují její nespokojenost se životem. Její manželství byla nešťastná a dcera je pro ni zklamáním. Syn není moc zdravý. Určitě jako dítě postrádala lásku rodičů a sourozenců. Nazývá se politickou aktivistkou a to vychází z její nespokojenosti s životem a prostředím, ve kterém žije.  Nemůže si vybírat, musí tyhle věci dělat, a když je dělá, potlačuje svou touhu toulat se po kopcích a objevovat svět. Cítí, že nikdy nenašla to, co by chtěla dělat. Dělá jen to, co se od ní čeká, nesnáší, že je bez cíle a jenom uzavřená v očekávání. Tyto dvě samotné rubriky nás přivedou k Mercuriu. Fyzické rubriky tento výběr jasně potvrzují. Kdybychom repertorizovali přísně podle fyzických symptomů, vidíme silnou spojitost s Thujou. Ale když jdeme hlouběji, syfilitické miasma zesiluje. Mohli bychom také užít rubriku „Touha uniknout“, což je spojením mezi nespokojený a toulání. Všechny následující rubriky obsahují Mercurius.

 

1.Mysl. Sny, padání.

2.Mysl. Chyby, dělá, v počítání.

3.Generálie. Roční období, zima zhoršuje.

4.Obličej. Změna barvy, žlutá.

Mercurius v přírodě nám ukazuje své léčebné vlastnosti. Tento kov má úzké rozpětí mezi teplotou  mrazu a varu. Ve srovnání s jinými kovy se pohybuje na velmi úzkém pásu existence. Jen v této úzké oblasti se Mercurius cítí pohodlně. Extrémní citlivost jak k horku, tak chladu je jen jedním ze způsobů, kterým to dává najevo. Obecně jsou v tomto léku ještě jiné symptomy, které to vyjadřují.  V tomto případě  ten úzký prostor, ve kterém pacientka může fungovat, je dědictvím z dětství, které se odráží až do současné patologie.

 

1. Její alergie jsou prudší, což zužuje prostor, ve kterém se cítí pohodlně.

2. Je postavena mezi své rodiče, na bojiště své rodiny.

3. Musí být ve všem nejlepší, v aritmetice, ve sportu.

4. Svůj život tráví mezi rozumností a tím, že je hodná. To se od ní očekává. Čím více se zužuje prostor, ve kterém dokáže fungovat, tím více věcí z něho vypadává, ať už jsou to stupně tepla a chladu, pozice v posteli, nebo to, co je správné. Když žije v takovém úzkém pásmu, není udivující, že její hlavní rubrika je  Nespokojený se vším. Chce utéci, aby  se dostala pryč z tohoto úzkého pruhu, ale pevně ji drží to, co se od ní očekává. Rtuť má velmi silné povrchové napětí a velkou vnější sílu, která ji drží  pohromadě. Říká:„Mám víc sebedůvěry, dostala jsem se přes většinu překážek.“ Ale ne přes všechny, stále ještě potřebuje lék, který by ji dostal z tohoto úzkého pruhu. Říká:„Má rodina je bojiště“. To je aspektem Mercuria, že stále hledá bitvu. U této pacientky se nabízí spousta bitev, její rodina, životní prostředí, politická situace. Máme několik skupin rubrik, které vyjadřují vnější a vnitřní bitevní pole.

 

Vnější bitevní pole. Chce bojovat. Blud, že je obklopena nepřáteli. Blud, že každý je nepřítel. Zabít, touha po. Hádavý. Dispozice k odporování.

 

Vnitřní bitevní pole. Sebevražedné úmysly. Úzkost. Přeje si smrt. Sebevražedné myšlenky. Chce spáchat sebevraždu, když vidí nůž. Obviňuje se. Nespokojený sám se sebou.

 

Předepsání. Mercurius LM 1.

 

19.9.1993

„Od té doby, co jsem vás viděla naposledy, to byla citová bouře. Nekontrolovaně jsem plakala a začal se mi čistit hrudník. Chytla jsem se s Robertem a o týden později se to vrátilo, ale už v tom nebyla ta bolest a sevření. Stalo se to, když jsem byla na bezpečném místě, na prázdninové chalupě, na Nový rok a já jsem se svinula do klubíčka, jako když jsem byla dítě. Cítila jsem nad sebou něco černého a to byl můj otec, jak mne bil, nedokázala jsem zadržet slzy, jen jsem plakala a plakala. Cítila jsem, jako by z mého těla byla vyháněna nějaká obrovská černá věc. Jako znovuzrození. Teď chci opustit manžela, zůstávala jsem s ním pro jediný důvod, strach z nejistoty, ale teď už vím, že to sama zvládnu líp. Přestala jsem se snažit být dobrou manželkou. Mám 4krát více energie než předtím. Dutiny mám čisté a hlasivky taky. Konečně mám menses za 28 dní, normálně a bez otékání.“

 

Předepsání. Mercurius LM 2.

 

15.3.1994

„Potom, co jsem vás naposledy viděla, mi umřela teta a cítila jsem se strašně asi 1 týden. Astma je pryč, mám pravidelnou menstruaci, žádné žaludeční problémy, žadná nachlazení v zimě. S Robertem jsme se rozešli a  poprvé se cítím dobře, když žiju sama.“

 

Předepsání. Mercurius LM 3 a následně LM 4 s trvalým obecným zlepšováním.

 

Souhrn

Když ukápneme rtuť, rozprskne se do kapiček. Je to živá těkavá látka, která se odrazí a je připravená k varu, odpařování, je velmi reaktivní, ale neslučuje se. Když se setká s jinými kovy, nedojde ke změně chemické, ale fyzikální. Snadno se proti své vůli slučuje. Obvykle, když si vytváříte vztah, je to vědomé rozhodnutí, ale Mercurius vklouzne do vztahu. Není to úplná chemická změna. Vidíme, jak se to odráží v pacientčiných vztazích s rodinou, manžely a dcerou. Všechno se to otřásá, pak nesnadno spojí, aby se to znovu rozpojilo. To nás přivádí zpět k případu. Přečtěte si výsledek. VÝSLEDEK LÉKU JE, ŽE NAŠLA USPOKOJENÍ.

 

Diane Goodwin praktikuje v Edinburghu.

 

           

 

M ALÉ LÉKY: SNAHA UNIKNOUT

 

Francis Treuherz MA, MCH, RSHom., FSHom, praktikující v North London

(Publikováno v časopise The Homeopath No.55 1994, str. 312-314.)

Přeložila MUDr. Eva Adamovská

 

Je v každém malém léku polychrest, který se snaží uniknout? Asi se to dozvíme jen tehdy, když provedeme lepší testování léku, nebo když budeme zkoumat vyléčené symptomy.Snad jsou léky, které vždy budou mít omezenou sféru účinku. Podíváme-li se na názvy nepovědomých léků v rubrikách, pomůže nám to identifikovat je a odhalit jejich sféru účinku.

 

Pro předpis malých léků mohou být četné důvody, které se vzájemně nevylučují,ale doplňují:

1. Existence jednoho velmi dobře vyjádřeného intenzivního symptomu pacienta, pro který nacházíme analogii v podobném velmi dobře vyjádřeném intenzivním symptomu léku.

2. Existence dvou až tří dobře vyjádřených symptomů společně, které mohou být nalezeny jedině u malého léku.

3. V případě kombinace minerálních solí nemá pacient (a lék) jen příznaky obou polychrestů, ale má také symptomy, které odpovídají těm zvláštním, eventuálně jedinečným příznakům „kombinovaného“ léku.

4. Poté, co polychrest vykonal svou práci, může zůstat pár příznaků, které nezmizely, a které odpovídají malému léku.

5. Lék analogický polychrestu, který má původ v jiné oblasti přírody a má svůj vlastní účinek, ale určitým způsobem se podobá svému protějšku z jiné oblasti.

6. Látka identická (spíše než podobná), která s velkou pravděpodobností odpovídá jednomu nebo více důvodům uvedeným shora, a která se objeví v etiologii případu.

 

Existuje částečně opodstatněný předsudek proti „pouhé“ isopatii, předpisu léku, vyrobeného z látky identické s etiologií případu. Hahnemann o tom psal se specifickým poukazem na nozody (Organon, 6. edice, §56). Já jsem obvykle nozody tímto způsobem nepoužíval.

Obvykle předepisuji dobře známé polychresty, které mohou navodit dlouhodobé pozitivní změny u pacienta, v několika dobře vybraných vysokých potencích, podaných ve velkých intervalech. Zůstávám ale otevřený i  jiným postupům a zjišťuji, že jsou případy, kdy uspějeme jedině identickou substancí. Myslím si ovšem, že je to vzácné, a nechci propagovat tuto metodu předepisování. Chci jen na ni poukázat  jako na něco, co jsem příležitostně použil s dobrými,  i když limitovanými výsledky.

 

Případ 1.

 

Relaxoval jsem na pláži řeckého ostrova. Tu jedna žena vystoupila z moře a zkolabovala, tváří do písku. Zavolali mě a já jsem jí dal Arnicu, a přitom jsem pozoroval skvrnitou vyrážku na jejích hýždích. Když příšla k sobě, vysvětlila, že si sedla na větší množství medúz. A tak jsem jí dal     Medusa 30 C, kterou jsem náhodou měl v brašně. Dozvěděl jsem se, že tradičním řeckým lékem v takovýchto případech je vtírat do postiženého místa čerstvou moč.Tato bezděčná homeopatie má co do činění s otravou kyselinou močovou. Podobný lék z jiné oblasti přírody je samozřejmě Urtica urens.

Hledal jsem v Boerickovi a Clarkovi a repertorizace odhalila nejenom, že příznaky Medusa se podobají příznakům  Urtica urens, ale jsou tam také podobnosti při laktaci.

 

Oba léky se vyskytují v těchto rubrikách:

 

                                                                                Urt.-u.     Medus.

 

Stupeň významnosti celkem                               9              5

Počet rubrik                                                           4              4

Hruď - mléko - chybí                                            2              1

Hruď - mléko - mizí                                               3              1

Hruď - mléko - zmnožené, příliš profuzní          2              2

Hruď - mléko - u netěhotných žen                     2              1

 

Urtica urens se vyskytuje také v těchto rubrikách:

 

Hruď - mléko - menses - potlačené                  1

Hruď - mléko - potlačené                                   2

Hruď - mléko - odstavení                                  1

 

Měl  bych asi dodat, že pacientka se rychle zotavila.

 

 

Případ 2.

 

Přinesli mi kojence, holčičku, která zvracela po každém kojení. Nezvracela všechno a nebylo to zvracení obloukem, ale bylo to víc než ono pouhé ublinkávání, a bylo to po každém jídle. Byl to případ popisovaný v knihách jako jednostranný, nebylo tam nic abnormálního, a nebylo tam nic jiného, podle čeho by bylo možno předepsat; neodhalil jsem žádnou jinou zvláštnost. Byly tam určité známky  Pulsatilly, ale nebylo jich dost.

Pokusil jsem se dál objasnit okolnosti narození dítěte a ptal jsem se, jestli byly podávány nějaké léky. Odpověď zněla:„Jen ricinový olej k indukci porodu.“ O tomhle se prve nezmiňovali, protože to bylo považováno na „přirozené“. Podle Boerickeho je Ricinus communis považován za projímadlo, které způsobuje podráždění žaludku. To má způsobit pohyb střev a tím vyvolat porod. Navíc zvyšuje množství mléka u kojících žen (Boericke).

Několik dávek Ricinus communis 6C zastavilo zvracení dítěte.

 

Případ 3.

 

Přišla ke mně žena středního věku se svědivou dráždivou urtikarií kolem krku a na horní partii hrudníku. Prohlašovala, že je zdravá, ale že si přeje zhubnout, a tak začala držet dost složitou dietu na radu specialisty na výživu. Brala nějaké vitaminy, minerály a výživové doplňky. Myslím, že jejich hlavním efektem bylo odlehčení její peněženky.

Nebyly zde žádné příznaky potvrzující  Urtica nebo Apis. Uvažoval jsem o Ledum nebo Sulphur, a byl jsem tak trochu ztracen.

Ptal jsem se znova na její dietu a zjistil jsem, že užívá každý den lněný olej. Z mých školních let jsem si pamatoval, že se lněný olej používá k napouštění kriketových pálek. Podíval jsem se do repertoria, a tam to bylo:  Urticaria: Linum usitatissimum (Boerickův dodatek).

 

Linum usitatissimum: Len obecný.

Aplikace lněné placky způsobuje u citlivých jedinců těžké respirační poruchy, jako je asthma, kopřivka a pod. V těchto případech způsobuje  intenzivní iritaci. Bylo zjištěno,  že obsahuje malé množství kyseliny hydrokyanaté, která zřejmě je příčinou této intenzity reakcí...Má své místo v léčbě asthmatu, senné rýmy a kopřivky.

 

Objednal jsem tento lék v potenci 6C, podal jej a od té doby jsem ho už nikdy nepotřeboval. Zdá se, že vykonal svou práci.

 

Případ 4.

 

Toto byl komplikovaný případ mladé ženy, třicátnice, která ke mně přišla na doporučení praktického lékaře, pro recidivující akutní bolesti hlavy a  recidivující horečky neznámého původu. Měla také zřetelnou exoftalmii a  spoustu nepopsatelných strachů a pocitů, které bychom mohli nazvat bludy. Nebudu zde popisovat celý ten případ.

Její endokrinní problémy byly dobře prošetřeny, ale zdálo se nejisté, jestli její štítná žláza je hypofunkční nebo hyperfunkční. Zdálo se, že se oba tyto stavy u ní střídají. Měla také poruchy metabolizmu vápníku a anemii.

Už předtím byla kvůli svým bolestem hlavy u homeopata v jiné zemi, bez výsledku.Vyšlo najevo, že jí byl každý měsíc v roce na základě astrologie předepisován jiný polychrest ve vysoké potenci. Měl jsem kopie poznámek o této léčbě. Bylo mi jasné, že je to případ homeopatické iatrogeneze.

Další věc byla, že pacientka experimentovala s psychotropními drogami, zejména s meskalinem. Naslouchal jsem jí po dvě konzultace, než jsem jí předepsal  Anhalonium lewinii jako aspoň částečnou etiologii. Výsledkem bylo psychické zhoršení jejích bludů, po kterém následovalo pročištění jejího stavu, takže určité příznaky se dostaly do popředí. Říkala, že její mysl je nyní jasnější.

Nicméně exoftalmus trval i nadále, byla velmi hubená, hodně jedla, ale nebylo jí teplo. Říkal jsem si, že nepotřebuje Iodum jako takové,ale snad lék s jodem jako složkou. Ptal jsem se jí samozřejmě na jídlo a vyšlo najevo, že je zde zvláštní nová indikace. Jedla tuňáka z konzervy, často jako jediný chod jídla, někdy i víc než jednu konzervu najednou!

 

                                 Ferr-i.      Nat-m.   Iod.         Aur-i.      Ferr.        Nat-s.

 

Stupeň                   4              4             3              2              2              2

významnosti

celkem

 

Počet rubrik           2              2             1              1              1              1    

 

Zevní hrdlo            2              2             3              2              2              2

- struma

- exoftalmická

 

Generálie                2              2             0              0              0              2

- potrava a nápoje

- ryby

- chuť na - slané

 

Ferrum iodatum 200C jí všestranně pomohlo, až na bolesti hlavy, které se později znova objevily. Získala i více energie, přibyla na váze a zlepšil se její krevní obraz, ztratil se exoftalmus a endokrinní nerovnováha. Později jí předepsané Kalium carbonicum pomohlo od bolestí hlavy.

Případ 5.

 

Přišel za mnou muž se zastaralou hrbolatou a hnisavou akné, se žlutými sekrety a mnoha běžnými příznaky, včetně příznaků některých známých polychrestů. V mnoha ohledech to byl nevyhraněný, obyčejný muž, s běžným úřednickým zaměstnáním ve veřejných službách, neuvyklý hovořit sám o  sobě. Zase jeden jednostranný případ. Jak můžu tohle použít? Kent má rubriky „averze k zodpovídání otázek“ a “ indispozice hovořit“.

„Jak byste se popsal?“ zeptal jsem se ho. „Já jsem takovej ubohej vůl“, odpověděl k mému dobře skrývanému údivu.

Calcarea sulphurica je lék tak dobře známý svými žlutými sekrety a  zvláště furunkly a akné, že jsem jej vyhledal ve Phatakovi, a tam jako zázrakem stálo:

 

Stěžuje si, že druzí jeho cenu nechápou.

Sedí a medituje o svém imaginárním neštěstí.

Hledání v repertoriu odhalilo následující:

 

Calc.-s.

Mysl - zahloubaný - představuje si neštěstí                                                               1

Mysl - odpovídat - averze                                                                                             1

Mysl - bludy - neštěstí - neutěšitelný pro smyšlené                                                   1

Mysl - smutek, malomyslnost, sklíčenost, deprese, melancholie - hořká            1

Mysl - hovořit - indisponován, přeje si mlčet, mlčenlivý                                         1

 

Calcarea sulphurica vyčistila akné zázračně, a podle jeho ženy (protože jeho už jsem od té doby neviděl, zato ji vídám pravidelně) mu zvedla náladu - ovšem vy byste taky měli hned lepší náladu, kdyby Vaše stará trudovitost zmizela.

 

Případ 6.

 

Přišla za mnou žena s pustulárním ekzémem na prsou. Bylo to opravdu ošklivé, s četnými strupy a medovým sekretem. Je Vám jistě jasné, že lékem byl Graphites. Hodil se i na její povahu, a všechny její emoční problémy po něm zmizely. Po první dávce se škrábala úplně všude, a pak erupce sestoupila na břicho, a po několika málo dávkách během roku nakonec doputovala na ruce a nohy. Několik týdnů poté, co se zdálo, že případ je uzavřen, přišla za mnou znova s prasklinami na bradavkách, a  Graphites už neměl vůbec žádný účinek. Emoční problémy se už nevracely. Předepsal jsem Castor equus, rudimentární nehet palce koně. Zdá se, že mezi tímto typem tkáně a tkání bradavky musí být nějaké zvláštní spojení. Jak jinak bychom si jeho účinek zde mohli vysvětlit? Je to opět příklad medicíny zkušeností.

 

Případ 7.

 

Přišel za mnou třicetiletý muž s dlouhodobou chronickou hepatitidou, s  rekurentní hyperbilirubinemií, dobře dokumentovanou laboratorními  testy. Nemyslel si, že by se s tím dalo něco dělat, ale doporučil ho praktický lékař, protože se obával jeho recidivujících bronchitid s hemoptýzou a chtěl se vyhnout antibiotikům. Vyšetřením jsem zjistil zvětšená játra, tvrdá, s bodavou bolestí, která se rozšiřovala do zad. Stolice měla barvu jílu a jeho játra byla zvětšená a tvrdá zvláště uprostřed břicha, což svědčilo pro postižení levé strany jater. Byl unaven po jídle a odpoledne.

 

                                                                                Card.-m.       Chel.        Hydr.

 

Stupeň významnosti celkem                             20                 7               4

Počet rubrik                                                          10                 4               3

 

Generálie - únava - odpoledne                          2                   0               0

 

Generálie - únava - jídlo, po                              2                   0               0

 

Břicho - zvětšení - játra - levý lalok 2              0                    0

 

Břicho - tvrdost - játra - levý lalok                   2                   0               0

 

Břicho - zánět - játra - chronicky                      2                   0               0

 

Břicho - játra a jejich oblast,                             1                   1               1    

potíže - s plicními příznaky                 

 

Stolice - jílovitě zbarvená                                  3                   2               0

 

Expektorace - krvavá, plivání krve                   2                   0               0

 

Kůže - dyskolorace - žlutá,                                3                   3               2

žloutenka, ikterus

 

Kůže - dyskolorace - žlutá,                                1                   1               1

 žloutenka, ikterus

- s plicními příznaky

Mohl jsem samozřejmě docela dobře předepsat Chelidonium, ale byl zde navíc příznak kašle a zjevná plicní slabost. Jen pečlivá repertorizace odhalila Carduus marianus, lék, který je znám z Burnettových spisů. Už jsem se zmínil jinde a při jiné příležitosti, že Burnetta můžeme pochopit jen čtením Clarka, který zapsal Burnettovy proslovy.

Tento lék jsem předepsal v nízké potenci, ale vůbec neúčinkoval. Byl jsem natolik přesvědčen, že je to ten správný lék, že jsem pak začal dávat jeho mateřskou tinkturu a fungovalo to výborně. O pár měsíců později pacient dobře reagoval na Sulphur a  Tuberculinum, předepsané z jiných důvodů, a musel se čas od času vrátit ke  Carduus marianus, ale celkově se mu daří mnohem lépe.

 

Případ 8.

 

Nový student, praktikující pod supervizí, mi předvedl malé batole. Dítě mělo impetigo, infekční a recidivující, které nereagovalo na zjevně dobře indikované dávky Rhus-tox a Antimonium crudum.

Do té doby bylo celkem zdravé, konstitučně Calcarea, na kterou v minulosti dobře reagovalo, ale která neměla žádný vliv nyní. Chtěl jsem vidět dítě i s matkou, protože jsem nemohl pokračovat jen podle záznamů studenta o případu.

Dítě bylo pěkné až na mastnou zánětlivou vyrážku, zejména na předloktí.Bylo to skutečně  homeopatické dítě, nikdy nebylo očkované. Po zevrubném dotazování vyšlo najevo, že matka byla dítětem armádního důstojníka, který sloužil v doznívajícím imperiu. Byla často očkovaná, tak jak rodina cestovala po zeměkouli. To bylo klíčovým faktem.

Lék, vyrobený z koňského mastného potu, je popisován Clarkem takto: Impetigo, pokrývající zátylek hlavy, šířící se přes záda na hýždě. Impetigo nad extenzory předloktí. Škodlivý účinek očkování.

 

Rp.: Malandrinum 200C.

 

 

  

Farmaceuté říkají:

Homeopatie je hříšná!

 

Mgr. Jiří Čehovský

 

Homeopatie již byla napadnuta zástupci farmaceutického podnikání mnohokrát. Jejich argumenty (např. placebo efekt) dobře známe. Zřejmě však nedokázali veřejnost od homeopatické léčby odradit, a tak to nyní zkusili poněkud jinak, jaksi z opačné strany. Doktor farmacie Vladimír Bíba a  magistr farmacie Aleš Franc spolu „s kolektivem spolupracovníků“ uveřejnili rozsáhlou stať v náboženském časopise ŽIVOT VÍRY  8/95.  Jmenuje se Poznámky k okultnímu pozadí homeopatie. Celý článek na  čtyřech stranách formátu A4 dokazuje, že homeopatie nepochází od boha, ale byla Hahnemannovi vnuknuta satanem: „Podle svědectví Bible nemohl mít /Hahnemann/ s pravým Bohem, Hospodinem, žádný vztah. Naopak, byl-li v  kontaktu s „duchovnem“, jak o tom svědčí on sám i jeho žáci, musel to dle Bible být „bůh tohoto světa“ - satan - kdo mu tyto principy zjevil.“

Úvahy tohoto typu jsou doloženy  citacemi z knih Kenta, Hahnemanna, Dethlefsena, Rosivalové, Rýce, a též knížky mé - Víc než léčba. Citacemi, vytrženými z kontextu, pochopitelně. Nicméně dotyční autoři se nemusí cítit nijak poškozeni. Zároveň s nimi a s homeopatií byly zatraceny všechny gnostické filozofické směry, hnutí New Age, psychoanalýza, všechny celostní obory léčby. Na milost  bylo vzato jen bylinkářství, které farmaceutické výrobě zřejmě nejméně konkuruje - ovšem jen potud, “...neníli spojeno s nějakými formami okultismu (např. při diagnostice či s různými „nadpřirozenými“ způsoby výběru rostlin...)“.

Článek mohu každému homeopatovi vřele doporučit. Protože se však ke mně dostal jen v xeroxové kopii, nemohu uvést, kde časopis vychází, ani kdo ho vydává. Pojednání zajímavě evokuje odvěký konflikt mezi homeopatií a výrobci alopatických léků. Vzpomeňme jen na Hahnemannův spor s  lipskými lékárníky v první polovině minulého století. Ani ti ho však nenazvali spolčencem satana - zřejmě už  tenkrát to bylo nemoderní. 

Současní lékárníci si učinili z Ježíše Krista jakéhosi agenta symptomatické léčby. Jejich zmatenost jde tak daleko, že své teze dokládají  tímto citátem z Bible: „Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha, každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není.“  Smysl tohoto citátu ve vztahu k homeopatii je opravdu záhadný. A navíc - byla snad homeopatie někomu „vnuknuta“, nebo stojí na experimentu a praxi? Atd. Je zde evokována atmosféra ponurého středověku, takže si člověk v duchu představí, jak pan magistr farmacie zapaluje hranici nejen homeopatii, ale devadesáti procentům lidstva a jeho činností, neboli příslušníkům jiných religiózních směrů, ale také fyzikům, chemikům ... a konec konců i farmaceutům - nebo byla snad farmacie seslána shora, aby vedla k „vyznání Krista“? Obávám se silně, že vnuknutí autorů článku pochází „z tohoto světa“. Stačí citovat:

„Závěrem bychom rádi ještě poukázali na to, jak by se mohl, dle našeho názoru, zachovat křesťan, který homeopatika užíval, nebo je dokonce podával druhým, a který poté shledal, že homeopatie je metodou protibiblickou a  hříšnou. Jsme přesvědčeni, že homeopatie je hříchem, a proto si myslíme, že řešení je zde podobné, jako u jiných forem hříchu: hřích vyznat a opustit. Znamená to zříci se již nadále plně a s veškerou důsledností jakýchkoliv forem homeopatie, ať se jedná o její provádění podle jakéhokoliv směru nebo školy.“

Součástí pokání by mohl být i nákup antibiotik v lékárně pana doktora Bíby.

 

Kdybych byl v kůži autorů zmíněného článku, silně bych se obával, že už za pouhé jeho sepsání skončím v pekle.

 

  

 

 

Naše kazuistiky

 

 

Mercurius nebo Silicea ?

 

MUDr. Hana Hendrychová

 

Muž 25 let.

Hlavní problém : multiformní erytém ve sliznici úst.

Podle pacienta v období zhoršení to vypadá jako svědivý červený pupínek se světlým okrajem, pak se zvětší, otevře a stane se z něj bolestivý vřídek.

Pokud se manifestuje ve sliznici úst, má potíže s polykáním, mluvením a při jídle.

Dále bývají postiženy oční spojivky - projevuje se zarudnutím očí a hnisavým žlutým dráždivým výtokem z očí.

Další oblast postižení : hřbet rukou

Bere Prednison 15 mg denně. V ústech začalo ve 4 letech.

Nosí brýle ODS - 1,5 D sf.

Další zdravotní potíže nemá.

 

Anamnesa:


- porod normální,

- po narození epileptické záchvaty. Vytahovali mu z hlavy krev,

- dg. kefalohematom. Epileptické záchvaty měl do 3 let.

Dále často hnisavé angíny cca 6x do roka do 12 let, pak provedena tonsillektomie, pak angíny přestaly, ale měl šelest na srdci (lékaři mu řekli, že to je v důsledku angín).

 

Modality:

- spíš zimomřivý, hlavně po ránu než se probere,

- po ránu bez energie, ožívá k večeru,

- pot, při námaze.

Osobnost : dětství bylo dobré.

Společenský je, ale není vůdčí typ. Vůči lidem je přímý. Poslední měsíc se mu zdálo 3x o vraždách malých dětí, byla to zřejmě reakce na horror, který viděl v TV.

Strachy : výšky, v dětství tmy a strašidel.

 

Rozbor :

(použito Kentovo Repertorium)

 

Hrdlo, Zánět, Mandle, rekurentní (vratný)  str.426

Strach, výšky, z  str.70,

Kefalhematom 187

Konvulze epileptické 1196

 

Vyšly 2 léky - Mercurius  a Silicea.

Podán Mercurius CH 30 koncem ledna 95.

Kontrola za 3 týdny - nestalo se nic, bez efektu.

Proto rp. Silicea CH 30 - jednorázovou dávku.

Pacient se dostavil ke kontrole v červnu 95. Dávku Sil si bral 1x za měsíc. Po užití Silicey cítil 3-4 dny ústup příznaků, pak se stav ústní sliznice vrátil do původního stavu. Stále bere Prednison 15 mg denně.

Doporučeno vysadit Prednison a podána dávka Silicey CH 200.

Na kontrolu přišel začátkem října 95. Po dávce Sil. CH 200 potíže ustoupily. Odvážil se vysadit Prednison - nyní je měsíc bez Prednisonu a nemá téměř potíže.

Domluvili jsme se, že zatím nebudeme dávat další dávku a budeme čekat.

 

 

Arsenicum album

 

MUDr. Hana Pokorná

 

Toto je případ, který si připomínám v okamžicích, kdy pochybuji nejen o svých schopnostech, ale i o homeopatii.

První anamnézu s pacientkou jsem dělala ještě v době, kdy jsem o konstituční homeopatii, po čerstvě ukončeném kurzu Rhodonu, neměla ani ponětí. Také můj první léčebný postup byl zcela v duchu jejich léčebných návodů.  Pacientka je maminkou mé známé, která mne v té době pilně navštěvovala a po kávě nikdy nezapomněla poprosit mne, či mého manžela, o recept na Alnagon, Mironal či podobně pro svou maminku trpící silnou migrénou.

První návštěva se odehrála u pacientky v dokonale uklizeném bytě. Pacientka je jemná 60 letá paní, která dbá na své oblečení, bledá v obličeji s  lehce edematosním zduřením pod očima.

Přelom roku 92-93:

- hlavní obtíž : bolest hlavy, jen v noci, pocit “že mi řežou hlavu a oči lezou z důlků“, nejčastěji mezi 3-5 ranní

zlepšeno studeným a klidem

Nevím ani, proč za tímto prvním sdělením mám poznámku „abych všechno stihla, aby vše bylo akorát“.

Anamnéza pokračuje:

- slzí jí také oko 1.sin., po chvilce tlačí a pak bolí i dotek, zlepšeno studeným zábalem a procházkou. Před čtyřmi roky měla pocit tlaku na hrudi s  kožními projevy - pupence - později se    připojil i kašel, zduření sliznice nosu. Léčila se na alergologii, kde zjištěna alergie na břízu, užívala antihistaminika a vakcíny, nyní se tento stav opět vracívá navíc se svěděním patra a chrapotem,

- při delším stoji se objevují bolesti zad, které vystřelují do kyčlí,

- od dětství má potíže s nadýmáním, zvláště po cibuli. Zlepšení nastává pokud si na břicho lehne, či ho stlačí rukama, často si musí rozepnout pásek po jídle - nesnáší totiž nic, co jí svírá,

- trpí silnou zácpou, nejde na stolici i 5-6 dnů, pokud nejí celozrnný chléb a nepije ve velkém množství bylinné čaje,

- mívá pocit nedovyprázdnění konečníku, případně i bolest konečníku pro hemoroidy,

- mívá otoky nohou, pokud dlouho sedí,

- před 25 roky se jí objevila na rukou depigmentace kůže,

- jídlo si přisoluje, ráda pikantní jídla, cibule ji zhoršuje,

- pije hodně, zvláště bylinné čaje,

- potí se málo, je jí spíše zima, má ráda léto a teplo, spí však v chladné místnosti,

- nerada roláky, ani těsné oblečení v pase,

- modřiny se jí dělají velmi často,

- spánek - nemůže usnout po drastických filmech v televizi, nohy vystrkuje z postele.

 

Psychika:

- je společenská, má ráda hodně lidí kolem sebe, ač ví, že ji pak bude bolet hlava,

- bývá velmi nervózní, pokud má strach o dceru  či syna, kteří se nevrací včas domů,

- před návštěvou je nervózní, aby vše stihla dokonale připravit, nic nechybělo a všeho bylo dost,

- mívá strach, že je vážně nemocná,

- je urážlivá, pokud ji někdo urazí, přestane s ním i mluvit případně věc přejde, ale nikdy to nezapomene,

- lituje se, často pláče ve spižírně, aby ji manžel neviděl.

 

Ordinovala jsem Natrum muriaticum CH 30 každou neděli a Cinabaris CH 9 při  obtížích. Nějakou dobu kamarádka omezila návštěvy naší rodiny, ale po určité době přicházela opět s prosbou o Alnagon.„Homeopatika sice někdy pomohou, ale není to jisté, leze to do peněz stále kupovat tuby, navíc bez jistého efektu. Alnagon zabere jistě.“

V té době jsem již pochopila, že tudy cesta nevede a snažila se najít pro ni jeden lék podaný v jeden čas, který by pokryl vše. Získala jsem další anamnestické údaje:

Fyzické příznaky se nijak nezměnily, jen dodala, že bolesti kloubů a páteře jsou možná jakoby pálivé a zlepšené teplem, častěji je chrapot. Rána jsou nejhorší. Mezi jednou a půl druhou v noci chodí na WC. Stále je plačtivá, starostlivá, aby dostála perfektně svým úkolům, starostlivá i o rodinu. Silně se bojí ohně - v dětství byla přítomna, jak jim vyhořela pila. Bojí se i  bouřky. Často pláče (v této chvíli pláče při odebírání anamnézy), vypráví o  svých „můrách“, to je potížích s restituovaným majetkem ( je více spolumajitelů, každý má jiný názor na věc a peníze na opravu nejsou, všichni se nyní často scházejí u ní a ona má tak starosti nejen co s majetkem, ale i  s  přípravou očekávané návštěvy). Uvažovala i o sebevraždě - neměla sílu skočit pod vlak v metru. Chvilku jsem uvažovala o Phosphoru, ale pak jsem si vzpomněla, jak její dcera vyprávěla, že máma ráno vstává o šesté a stírá kartáčem koberce, aby byly dokonale čisté, ale aby nevzbudila sousedy.   

-  starosti, aby vše bylo perfektní

- pálivé bolesti kloubů zlepšené teplem,

- bolest hlavy zlepšená chladem,

- noční buzení okolo 1 hod.,

Dostala Arsenicum CH 30. Léky dávám pacientům domů  s tím, že v jeden den mají vycucat 6 granulí rozděleně ve 3 dávkách. Upozorňuji také na možnost zhoršení po podání léku. Z tohoto důvodu pacientka asi 3 měsíce čekala, až skutečně nastane ta pravá chvíle a ani případné zhoršení nenaruší  její povinnosti. Od té doby jsem u pac. Ars.alb. viděla  asi 3x stejnou situaci, kdy čeká na vhodnou chvíli, aby si vzala lék). Před necelými třemi roky usoudila dotyčná, že je vhodná doba zkusit nový lék. Ráno si vzala 2 granule a krátce po té jí začala silně bolet hlava. V poledne si vzala další dávku a  k večeru mi telefonoval její manžel, že ji strašně bolí hlava, zvrací krev a  vypadá hrozně. Jela jsem se na ni podívat. Skutečně vypadala, že migrena je tentokrát velmi silná, ale zvracela jen velmi tmavé žaludeční šťávy. Jinak jsem neshledala nic vážného. Z tohoto stavu se vzpamatovala asi během 3  dnů a pocítila velkou úlevu. Nejen že neměla během těchto dnů svou zácpu, ačkoliv vůbec nejedla, navíc se psychicky uvolnila a různé věci jí přestaly trápit. Od té doby vymizely bolesti hlavy, nebo byly velmi slabé. Její dcera si libovala, že máma lépe snáší nepořádek, který udělají její děti, když je maminka hlídá. Tento stav zlepšení trval asi 3 měsíce, během kterých se objevilo zhoršení bolestí kloubů. Jednoho dne se pacientka rozhodla potlačit tento povrchový projev analgetikem. Celkem asi 3x užila Alnagon. Krátce na to jsem ji potkala a velmi toho litovala, protože od té doby jsou bolesti hlavy stále sice o hodně slabší než dříve, ale už „to není ono“, dle jejích slov. Proto jsem dávku stejného léku asi po 3/4 roce opakovala. Tentokrát v  potenci CH 9, aby zhoršení nebylo  tak dramatické. Vše nyní funguje opět výborně, bolesti jsou skoro nulové, klouby jí sice opět pobolívaly, ale tentokrát to pacientka vydržela. Nakonec přestaly i ty. Navíc stále není zácpa a  ztratila se zcela alergie na břízu již po 2 sezony. Psychicky se pacientka cítí také lépe. Od té doby užila třikrát CH 9 Ars. alb.

 

Možná by se hodilo připsat poučení:

1) homeopatie funguje; pokud ne, je to jen slabost lékaře v neschopnosti  najít správný lék,

2) na problémy celého těla stačí jeden lék podaný v jeden čas,

3) vývoj léčby lze narušit potlačením reverzních povrchových symptomů,

4) u starších pacientů, pokud je konstituční lék správný, potence CH 30 je příliš vysoká a vyvolá silné zhoršení.

 

 

Merc. - případ počítačové repertorizace

 

Mgr. Jiří Čehovský

 

Muž, 40 let, povoláním lékař. Potíže s řečí, koktá, jediné slovo někdy zabere mnoho vteřin, obtížná artikulace, nesrozumitelné zvuky, celkově slovní komunikace nesmírně ztížena. Stav trvá od 4 let věku. Zlepšení ve stresu. Když mluví se zvířaty nebo s dětmi, je to lepší. Únava zhoršuje. Dobrý zdrav. stav - žádné akut. nemoci. Večer se potí, momentálně nachlazen. Potí se v posteli. Působí mladě a zdatně.

 

Anamnéza:

Ve 4 -5ti letech zánět mozk. blan  (jako začátek potíží s řečí). Cca v pěti letech spála. Cca v pěti letech zánět stř. ucha. 7 let - operace slepého střeva. Několikrát v dětství angína

 

Psychika:

Samota nevadí. Rád je ve společnosti dlouho známých lidí. Alkohol pije o  víkendu, někdy se i hodně napije. Dost často upadá do rozpaků, ale nebývá nervózní. Rád nosí starší obnošené věci, nové nerad kupuje.

 

Jídlo:

Rád sladké, moučné, banány, tučné maso, máslo, krémy. Nesnáší, papriky, rajčata, špenát. Hlad mívá v 16.30 po návratu z práce.

 

Rád se koupe. Opalování není příjemné, zimu snáší dobře, v místnosti je radši v triku, někdy se vzbudí zpocený z horka. Dost často žízeň, chuť na studené nápoje, teplé nepije. Kouří 15 cigaret denně.

Pocit tlaku pod víčky. Praská v kloubech.

Léčil se po dva roky roky u homeopata, ten mu dával nejdřív „nějaké kapky“ po 3 týdny, pak další léky, naposledy Causticum (není si jménem léku jistý) - žádné zlepšení nenastalo, spíš prý zhoršení

 

Knižní repertorizace: Sulph. 5/11, Bell. 4/7, Caust. 4/7, Cocc. 4/6, Thuj. 4/5, Puls. 3/8

Na konci prosince 94 podán Sulph 10M (C 10 000)

 

Kontrola 1.3.95

Po podání Sulph řeč na 2 dny zlepšena, když to bral, měl mírnou chřipku, která trvala ještě dva týdny.

Poté kolísavé zlepšování a opět zhoršování, změny jsou však jen malé.

Celkově se cítí lépe než dřív.

Potíž je hluboko uložena, trvá převážnou většinu života.

Dále sledovat, žádný další lék.

 

Kontrola 18.7.1995

Stav kolísavý, v zásadě nezměněn

Provedena počítačová repertorizace:

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Doporučen Mercurius vivus CH 30, jedna dávka.

Bell vychází sice stejně  vysoko, ale pacient postrádá prudký nástup potíží (např. v akutních stavech), typický pro Bell. Postrádá touhu po   společnosti Phosphoru, nemá otevřenost Phos. Nezdá se, že by měl nějaké starosti Lyc. nebo ambice Lyc. Postrádá tupost Opia. Ostatní léky vycházejí výrazně níže.

 

Kontrola 5.9.1995

Výrazné zlepšení řeči, trvající cca 4 týdny. Zaznamenáno pacientem i  okolím.

Doporučeno Mercurius vivus C 1000.

 

 

 

 

Homeopatická literatura v nakladatelství ALTERNATIVA

 

 

William a Oscar Boericke

Homeopatická Materia Medica s Repertoriem

 

Kniha dvou amerických lékařů je jednou ze světově nejužívanějších  v současné homeopatické praxi. Na skladě je již jen několik kusů. Poslední příležitost. 983 str., pevná vazba. Cena 850  Kč. 

 

J.T.Kent

Homeopatická materia medika

 

Nejpodrobnější popisy léků ke studiu a přesnému rozlišení. Základní materiál. 4. dotisk v první polovině roku 96. 962 str., pevná vazba. Cena 850 Kč.

 

Dr. J.T. Kent

Repertorium homeopatické materie mediky

 

3., plně opravené  vydání českého   překladu, s novými odkazy v rubrikách. Nepostradatelná a základní pomůcka pro klasickou homeopatickou diagnózu. Tento překlad byl prověřen praxí dvou tisíc našich homeopatů a  kladně ohodnocen zahraničními lektory.

Praxe českých homeopatů s knihou, konzultace s anglickými lektory jakož i  poznatky ze školení  a příprava počítačového programu KENT umožnily vnesení značného počtu úprav a oprav do českého překladu této knihy.  Repertorium vyjde v prvním pololetí  96. Cena 1300 Kč.

 

Lze očekávat, že jakýkoliv jiný případný nový překlad bude opět obsahovat chyby, jako tomu bylo i v překladech Repertoria do jiných jazyků (němčiny, francouzštiny).

Příklad takového „nového překladu“, uveřejněný v jednom homeopatickém bulletinu, obsahoval 15 % chyb!

Náš překlad je  ověřený v praxi a opravený praxí. Dejte přednost jistotě!

  

 Dr. H. C. Allen

Homeopatická materia medica

klíčových symptomů

 

Nový systém a nové léky

Tato světově známá Materia medika uvádí u každého léku ty nejcharakterističtější (klíčové) symptomy, které jej výrazně odlišují od ostatních a vedou v praxi nejbezpečněji ke správnému, zejména konstitučnímu, předepsání. Bývá součástí počítačových programů pro svou stručnost a výstižnost. Poskytuje obsažný popis mnoha “modernějších“ léků, které dosud nemáme v žádné z materií medik vydaných v češtině. Patří mezi ně Lac Felinum (kočičí mléko), tak pěkně u nás přednášené Dr. Dyvií Chabrou, Lac Vaccinum (kravské mléko), Electricitas (atmosférická elektřina), Magnetic polus Articus a Australis, atd.

Pozoruhodná je sekce nosod. Např popisy Vaccinina,Thyroidinu a Cholesterinu jsou podstatně obsažnější než v Boerickovi.    Vhodný, ne-li nutný, doplněk k již existujícím Materiím medikám. Jestliže jste svého pacienta nepoznali v předchozích materiích, poznáte ho v této.

Kniha je určena výlučně pro odborníky, a proto bude počet výtisků limitován počtem objednávek. Pozdní objednávky bude možné uspokojit nejdříve za několik let, při eventuálním dotisku.

Dr. Elizabeth Hubbard-Wrighteová doporučuje tuto knihu každému homeopatovi, a to hned za Kentem a Nashem.

Vyjde v první polovině roku 96. Objednávky na dobírku lze zaslat na adresu nakladatelství ALTERNATIVA.

Pevná vazba. 500 str. Cena 398 Kč.

 

  

Všechny uvedené tituly vydávané nakladatelstvím Alternativa je možno objednat písemně na adrese: ALTERNATIVA,  Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5. Objednávat lze i telefonicky či faxem, tel.: (02)592301 l.205, tel./fax: (02)4025961. Vypište  názvy titulů, své jméno a přesnou adresu. Obdržíte poštou na dobírku.

Knížky je možno též předplatit podle vloženého letáku Klub Alternativa. V  takovém případě ušetříte až 50 Kč za dobírku, neboť poštovné a balné hradí Alternativa.

 

 

 

 

Proč na Západě neexistují homeopaté bez

repertorizačního počítačového programu,

s výjimkou těch, kteří míchají léky?

 

Na to je docela jednoduchá odpověď:

 

Počítačová repertorizace standardně  zvyšuje

přesnost předepsání

 

 

KENT

 

pro Windows

 

Více než 20 000 symptomů s indikacemi více než 600 léků.

Materiál  Repertoria od Dr. J.T. Kenta. Silně upravený a plně opravený překlad do češtiny.

Mnoho nejrůznějších funkcí usnadňujících vyhledání symptomů

a zpřesňujících stanovení léků (plně srovnatelných s možnostmi zahraničních programů).

Přehledná evidence, jednoduché ovládání, snadno pochopitelné každému!

Rychlejší vyhledání vhodného homeopatického léku.

Produkt nakladatelství Alternativa a sofwarové firmy Medisoft International. Cena kompletního programu 12 000 Kč.  Velikost programu

cca 20 MB. Cena demoverze 130 Kč.

 

Objednávky a informace písemně nebo telefonicky na adrese: Nakladatelství Alternativa, Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5.

Tel: O2/592301, l. 205, fax/tel: 02/4025961

 

Zájemci si mohou po telefonické dohodě vyzkoušet práci s programem v redakci Alternativy.

 

Program je nyní (bez příplatku) obohacen o Homeopatickou materii mediku od Williama Boericka (638 stran) v perfektním českém překladu. Současní uživatelé programu ji dostanou na disketách prakticky zdarma (za režijní cenu cca 100 Kč) do konce roku.